Prepravný poriadok

MKHN s.r.o., Pod Hradiskom 394, 010 04 Žilina, podľa § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186 /1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona NR SR č. 386 /1996Z.z. a zákona NR č. 58/1997 Z.z. a podľa § 1,2 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave vydáva: PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Prepravný poriadok si môžete stiahnuť kliknutím na ikonu v spodom menu