MKHN s.r.o. – vnútroštátna a medzinárodná doprava - preprava minibusmi | prepravný poriadok

Prepravný poriadok

MKHN s.r.o., Pod Hradiskom 394, 010 04 Žilina, podľa § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186 /1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona NR SR č. 386 /1996Z.z. a zákona NR č. 58/1997 Z.z. a podľa § 1,2 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave vydáva:

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

OBSAH
 • Čl. 1 Základné ustanovenia
 • Čl. 2 Rozsah autobusovej dopravy
 • Čl. 3 Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
 • Čl. 4 Práva a povinnosti cestujúcich
 • Čl. 5 Zmluva o preprave osôb
 • Čl. 6 Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb
 • Čl. 7 Preprava batožiny cestujúcich
 • Čl. 8 Nájdené veci
 • Čl. 9 Mimoriadne udalosti počas prepravy
 • Čl. 10 Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave
 • Čl. 11 Reklamácie
 • Čl. 12 Osobitná pravidelná autobusová doprava
Medzinárodná autobusová doprava
 • Čl. 13 Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu
 • Čl. 14 Povinnosti objednávateľa medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
 • Čl. 15 Záverečné ustanovenia